පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

මාග­ලක් වගේ පේන දිගම දිග තාර පාරේ මැද හරියේ තියන එක ම එක කෑම­කඩ පේලිය දිහාට - අව­න්හල් සංකී­ර්ණය පැත්තට හැර­වෙන කාර්-බාර් පියා­ඹ­ගෙන එන්නේ හොර අඩි තිය තියා වගේ. බංගලි රෝස පඳුර අස්සේ මං පරාණ බයෙන් තැග් ගැහි-ගැහී ඉන්නේ හොර සෙය්‍යා­වෙන් එන ඒ නවීන වාහ­නේක රෝදෙ­කට ඉබි­ක­ටුව කොයි­වෙලේ චප්ප­වෙලා යයි ද කියන බයෙන්. දක්ෂිණ අධි­වේග මාර්ගය ඉදි­වෙන්න කැලෑපා`ඵ කරපු කාලෙ බිත්ත­ර­යක් බිඳ...
14 මාර්තු, 2020
Subscribe to පුන්කලස