පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

- ඇමැතිටත් නොදන්වා දේශීය දුම්රිය මැදිරි තහනම් කරලා- මිලියන 200කට ගෙන්වන මැදිරියක් මෙරට හදන්නේ මිලියන 21කින් වසර 4ක් තුළ මෙරටට රුපියල් මිලියන 42,500ක් ඉතිරි කරමින් දුම්රිය මැදිරි පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් කිරීමට කටයුතු කළ ‘තන්ත්‍රි‘ සමාගමේ දුම්රිය මැදිරි පූර්ණ අලුත්වැඩියාවට ලක් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදීම එය අවසන් කරන ලෙස ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ...
9 සැප්තැම්බර්, 2023
Subscribe to පුවත්