සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි ගොවි/​ කරාව,​ බොදු ධනවත් කඩවසම්,​ සුරා සූදුවෙන් තොර,​ 33,​ 5‘ 10“ ඉංජිනේරු පුතුට ඉතාමත් රූමත් සිහින් සිරුරැති දියණියක් වැදගත් පවුලකින් දෙමව්පියන් සොයයි. ඉතා රූමත් වීම ඉතාමත් අවශ්‍යයයි. පියා ඉංජිනේරුවරයෙකි. එකම නැගණිය වෛද්‍යවරයෙකි. p​r​o​p​o​m​a​r​r​a​i​g​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G205941 ඕස්ට්‍රේලියාව පාදක කොටගත් ක්‍රිස්තියානි සිංහල දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ උස...
9 සැප්තැම්බර්, 2023
Subscribe to සුබ මංගලම්